فرقه ها و قربانیان آنها
آرزومندی نزد جوانان
مرگ ژَک دریدا
فیلم ژوراسیک پارک
صدوپنجاهمین سال تولد فروید

بمناسبت انتشار کتاب

مبانی روانکاوی-فرید وهابی

 

تصاویر سوبلیمال
مهاجرت
نگرانی
خودکشی
صدوپنجاهمین سال تولد فروید
مصاحبه با رادیو آر اف آی