حدیث آرزومندی

سایتی برای روانکاوی

جلسات هفتگی آشناپی با مبانی روانکاوی فروید/ لکان

آخرین کتاب‌های منتشر شده

top

تُوپُولُوژی تمنّا

zehn o zaman (mon site)

zehn o zaman

DAYERATOLMRF-RAVANKAVI-ORIG-02-05-19

مبانی روانکاوی

mon livre Theodore Millon2

پدیدارشناسی و روان درمانی

vajgan freud

واژگان فروید

Zehn-va-Zaman-500x741 (1)

ذهن و زمان

vajegan lacan

واژگان لکان

les 4 concepts

چهار مفهوم اساسی در روانکاوی

روانکاوی امروزه در ایران همچو بازار شامی است که نمیتوان در آن غثّ و سمین را از هم تشخیص داد. بسیارند که تحت نام روانکاو بیش از آنکه به آلام روحی دردمندان بپردازند به سوداگری مالی و امیال نازل خود نظر دارند. نویسنده نخست بر آن است تا شرایط ملّی‌ـ‌فرهنگیِ یکچنین پدیداری را بلحاظ تاریخی مورد تأمّل قرار داده در افق آن خاصّه به نسبت مخدوش اصحاب قلم با امر خطیر زبان بپردازد. چراکه امروزه زبان فارسی مشوب به رابطه‌ای تصنّعی و مملو از ترکیبات «من‌درآوردی» است که هم از زبان کوچه و بازار بدور افتاده و هم از زبان آباء و اجدادمان. زبان کتاب که حاصل تحقیقات و تجارب حرفه‌ای نویسنده در زمانی نزدیک به نیم‌قرن میباشد حاکی از آنست که مفاهیم روانکاوی را نمیتوان بمثابه کالاهای لوکسی دانست که گوئی مستقیماً از فرنگ وارد شده‌اند. حال‌آنکه روانکاوی طیّ طریقی است صادقانه که دور از هرگونه تمسک به عقل و خردی خشک و بی‌روح موجب آگاهی قلبی فرد نسبت به سرگذشت، معضلات روحی و حیات باطنی خود میگردد. کتاب حاضر طرحی است مقدّماتی جهت تدوین دایرة‌المعارفی جامع‌تر که به مفاهیم روانکاوی پرداخته پیدایش، سوابق، تحوّل تاریخی و بخصوص وجه بالینی آنها را مورد مطالعه قرار دهد.

کتاب حاضر مجموعة مقالاتی است منسجم درباب منطق و هندسة موضِعیِ ژَک لَکان که با زبانی ساده و بی‌تکلّف به شرح‌وبسط مبانی این علم میپردازد، بنحوی که برای خوانندة فارسی‌زبان نیز که واجد اطّلاعات کافی در این باره نیست قابل استفاده باشد. کسانی که به شیوة لَکان آشنایی دارند میدانند که تحقّق این مهمّ کاری سهل نبوده و تنها منوط به سال‌ها جهد و تلاش جهت یافتن زبانی مناسب برای عرضة روانکاوی لَکان بلحاظ عملی و نظری بوده‌است.ناگفته نماند ارزش کار بالینی و همچنین نظری هر روانکاوی که شایستة چنین عنوانی باشد میتنی بر نسبت صائبی است که بالاعمّ با زیان و بالاخصّ با زبان مادری خود دارد. حال‌آنکه زبان بازاری رایج کنون عکس این امر را ثابت کرده ناشی از نهایت آنچه «غربت از خود» خوانده میشود میباشد. 

 

 

Acheter Viagra en Angleterre Acheter Viagra Angleterre Achat Viagra sans ordonnance Canada Acheter Cialis en Suisse en ligne Acheter Viagra Espagne Acheter Viagra sans ordonnance en Angleterre