هر ماه میتوانید در جریان بخشی از آنچه در شُرُف تحقیق است قرار بگیرید.
موضوع تحقیق: تعبیر خواب از دوران باستان تا به امروز (کرامت مُوَلّلی)،
این ماه:

بخش نخست

2

سومر و سومریان