سینما

فیلمی از سیّدصدرا حسینی

 

کودکان

دفتر یاء مجموع نقاشی‌های کودکی است که از شب‌ادراری شکایت داشت. شرح و بسط جلسات روانکاوی این دخترخانم پنج ساله در شُرُف نگارش است و بزودی در اینجا منعکس خواهد شد

دفتـــر یــــاء