مقالات شما

ناگفته پیداست که مقالات این بخش صرفاً منعکس کنندة افکار و اعتقادات نویسندگان آنهاست و بهیچوجه حاکی از موافقت من با محتوی آنها نیست. مع الوصف از انتشار مقالاتی که بکلّی از روح تحقیقی خالی باشند امتناع خواهم کرد و همچنین بخود اجازه نخواهم داد تا مقالاتی را دراینجا منتشرکنم که از موازین ابتدائی زبان فارسی بدور باشند. لذا از دوستان تقاضا دارم که درصورتی که مخالفتی نسبت به این امر ندارند که متن آنها را گهگاه براساس آنچه مناسب با روح و دستور زبان فارسی و همچنین با اصطلاحات خاص روانکاوی میدانم تصحیح کنم مطلب را بصراحت اعلام کنند. دراینصورت لازم خواهد بود که متن مقالات خود را تحت فرم Word بفرستند. با احترام کرامت مولّلی